Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van alsmede op alle verstrekte adviezen en/of mededelingen door Camping De Wije Werelt
De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Onder de wederpartij zal in de onderhavige voorwaarden tevens worden verstaan: de begeleider, het gezinslid c.q. de verzorger van het kind dan wel de namens het kind meegekomen bezoeker(s).
Het kind c.q. de groep kinderen zal in het navolgende worden aangeduid als de klant.
Het is mogelijk dat Camping De Wije Werelt naast deze algemene voorwaarden tevens andere huisregels hanteert die eveneens deel uitmaken van de overeenkomst.
Behoudens de huisregels genoemd in het vorige lid van dit artikel, maken andersluidende voorwaarden alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Mondelinge afspraken binden Camping De Wije Werelt eerst nadat deze schriftelijk door Camping De Wije Werelt zijn bevestigd, dan wel zodra Camping De Wije Werelt met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Camping De Wije Werelt bindend.
ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST
Uitsluitend voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht de Indoor Speeltuin te bekijken en alsdan zijn eventuele klachten bij Camping De Wije Werelt te uiten.
De Wije Werelt stelt de Indoor Speeltuin aan de wederpartij en de klant ter beschikking. De wederpartij en de klant hebben het recht gebruik te maken van de in De Indoor speeltuin aanwezige sanitaire voorzieningen, het restaurant e.d..
Nadere gegevens, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, de looptijd c.q. de duur van de overeenkomst, de grootte van de groep kinderen en eventuele specifieke afspraken, worden vastgelegd in de overeenkomst zelf.
In verband met de duur van de overeenkomst zal duidelijk de begin- en einddatum c.q. de begin- en eindtijd worden vastgelegd.
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen datum c.q. periode c.q. tijd.
Camping De Wije Werelt is gerechtigd de overeenkomst, tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien – ondanks voorafgaande waarschuwing – de klant zich niet houdt aan de verplichtingen, dan wel de wederpartij zich niet houdt aan de voor ieder geldende huisregels. In voornoemde situatie blijft de wederpartij de overeengekomen prijs verschuldigd, welke alsdan direct opeisbaar is.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Camping De Wije Werelt zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Camping De Wije Werelt het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Getoonde en verstrekte brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN CAMPING DE WIJE WERELT
Camping De Wije Werelt is verplicht om aan de wederpartij en de klant toegang te verlenen tot De Indoor Speeltuin, tenzij er sprake is van een dusdanig verstoorde relatie tussen de wederpartij c.q. de klant enerzijds en Camping De Wije Werelt anderzijds, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend herhaalde en/of ernstige overtreding van deze voorwaarden c.q. de huisregels, zulks ter beoordeling van Camping De Wije Werelt, dat voortzetting van de overeenkomst niet langer van Camping De Wije Werelt kan worden verwacht.
Camping De Wije Werelt draagt er zorg voor dat De Indoor Speeltuin – voor zover van hem mag worden verwacht en mogelijk is – kindvriendelijk en in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
Camping De Wije Werelt is verplicht om de sanitaire voorzieningen ter beschikking te stellen en de wederpartij c.q. de klant hiertoe toegang te verlenen.
Camping De Wije Werelt staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde Indoor Speeltuin
Camping De Wije Werelt is verplicht te zorgen voor deskundig personeel. In de Indoor speeltuin dient Camping De Wije Werelt dan ook te zorgen voor de aanwezigheid van ten minste 1 personeelslid dat in het bezit is van een BHV-diploma.

ARTIKEL5: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT/WEDERPARTIJ
De wederpartij dient er voor te zorgen dat de klant gedurende het gehele bezoek aan De Indoor Speeltuin onder toezicht staat van een begeleider (volwassene).
De wederpartij en de klant verplichten zich tot strikte naleving van de huisregels. Overtredingen door de klant gelden als overtredingen door de wederpartij zelf.
De wederpartij en de klant zien erop toe dat De Indoor Speeltuin ordelijk en schoon blijft. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalcontainers te worden gedeponeerd.
Gebreken aan (onderdelen van) het kinderspeelparadijs alsmede schade aan en verlies, diefstal beschadiging of vernieling van zaken dienen onverwijld aan Camping De Wije Werelt te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

ARTIKEL 6: BETALING
Betaling geschiedt contant, per pin of op de in de overeenkomst vastgelegde wijze.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan Camping De Wije Werelt een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door Camping De Wije Werelt te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 1537; van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 75,00;
C. heeft Camping De Wije Werelt het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Camping De Wije Werelt zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
Ter keuze van Camping De Wije Werelt kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Camping De Wije Werelt bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Camping De Wije Werelt het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Camping De Wije Werelt is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens met de overeenkomst een aanvang te maken.

ARTIKEL 7: ANDERE TOEPASSELIJKE HUISREGELS
Bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst wordt door Camping De Wije Werelt een afschrift van de huisregels aan de wederpartij ter hand gesteld.
Camping De Wije Werelt is verplicht de tekst van door hem gehanteerde andere huisregels op een voor ieder zichtbare plaats (in ieder geval bij de ingang) van De Indoor Speeltuin op te hangen.
De wederpartij en de klant zullen zich tijdens de duur van de overeenkomst aan deze huisregels conformeren en de daarin vastgestelde regels strikt naleven.
Camping De Wije Werelt is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar de huisregels te wijzigen, te laten vervallen of nieuwe op te nemen.

ARTIKEL 8: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING
De wederpartij zal zijn klacht per omgaande en uiterlijk voor het verlaten van De Indoor Speeltuin bij Camping De Wije Werelt indienen.
Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.
Na het verlaten van De Indoor Speeltuin kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft Camping De Wije Werelt het recht te beslissen òf en op welke wijze hij de klacht zal behandelen.
Camping De Wije Werelt dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
De wederpartij en de klant verblijven geheel op eigen risico in De Indoor Speeltuin. De wederpartij staat in en is aansprakelijk voor de gedragingen van de klant met betrekking tot het naleven van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de huisregels.
Camping De Wije Werelt kwijt zich van zijn taak zoals van een onderneming in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, diefstal verlies of andere schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van diens personeelsleden of andere derden die Camping De Wije Werelt inschakelt. Een en ander geldt ongeacht of de schade is c.q. wordt geleden door de wederpartij c.q. de klant.
Camping De Wije Werelt is evenmin aansprakelijk voor schade door handelen of nalaten van wederpartijen c.q. klanten onderling.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Camping De Wije Werelt – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Camping De Wije Werelt nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Camping De Wije Werelt gesloten verzekering.
De wederpartij verliest diens rechten jegens Camping De Wije Werelt, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Camping De Wije Werelt tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Camping De Wije Werelt strijdig gebruik van de zaken door de wederpartij c.q. de klant;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij c.q. de klant niet conform de door het personeel van Camping De Wije Werelt gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

ARTIKEL 10: ANNULEREN
A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Camping De Wije Werelt daarin toestemt. Bij een annulering binnen 48 uur na sluitingsdatum van de overeenkomst is de wederpartij aan Camping De Wije Werelt een vergoeding van ten minste € 12,00 verschuldigd, onverminderd het recht van Camping De Wije Werelt de werkelijk geleden schade te vorderen.
De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Camping De Wije Werelt ter zake.
Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden, wordt de tussen de wederpartij en Camping De Wije Werelt gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
In geval nakoming van datgene waartoe Camping De Wije Werelt krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Camping De Wije Werelt, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Camping De Wije Werelt ingeschakelde derden, danwel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Camping De Wije Werelt, is Camping De Wije Werelt gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Camping De Wije Werelt tot aan dat moment te voldoen.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; en natuurverschijnselen, één en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Camping De Wije Werelt, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Camping De Wije Werelt in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Camping De Wije Werelt verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de tussen Camping De Wije Werelt en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Camping De Wije Werelt de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Camping De Wije Werelt is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Camping De Wije Werelt aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kanbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Camping De Wije Werelt gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.